Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

Obchodní podmínky

1.  Předmět a působnost obchodních podmínek

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti provozovatele internetových stránek www.quickshirt.cz (dále jen „Internetové stránky“), kterým je společnost QuickShirt CZ s.r.o., IČ [044 22 074], se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247430 (dále jen „Dodavatel“) a jeho zákazníků v souvislosti se službami poskytovanými Dodavatelem prostřednictvím Internetových stránek (dále jen „služba QuickShirt.cz“).

1.1.       Zákazníkem-objednatelem služby QucikShirt.cz může být libovolná fyzická či právnická osoba (dále jen „Zákazník“). Zákazník-fyzická osoba má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“): „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná."

1.2.       V případě, že se Dodavatel se Zákazníkem dohodnou na úpravě vzájemných práv a povinností odlišně od Podmínek, má aplikace takové úpravy přednost před Podmínkami.

1.3.       Nebude-li mezi Dodavatelem a Zákazníkem ujednáno jinak, řídí se Podmínky platným a účinným právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

 

2.  Pravidla využití služby QuickShirt.cz

2.1.       Prostřednictvím Internetových stránek Dodavatel nabízí službu spočívající v možnosti Zákazníků navrhnout si vlastní design trička, mikiny, apod. (dále jen „tričko“) a následně tento návrh trička propagovat prostřednictvím internetové kampaně, přičemž k realizaci potisku objednaných triček a jejich distribuci zájemcům o trička dojde poté, kdy bude dosaženo stanovené hranice počtu objednaných triček, za což Zákazník obdrží od Dodavatele předem nastavenou provizi.

2.2.       K využití služby QuickShirt.cz je zapotřebí na Internetových stránkách provést tři jednoduché kroky, spočívající ve (i) vytvoření návrhu trička, (ii) nastavení výše provize a (iii) nastavení parametrů kampaně.

2.3.       První krok

Zákazník nejprve vybere konkrétní tričko a jeho parametry, jako barvu, kvalitu materiálu, apod. a následně vytvoří grafický návrh potisku. Může si zvolit vytvoření textu s nastavením druhu písma, pozice a barvy nebo vložit vlastní obrázek či designový prvek. Je možno využít přední i zadní část trička.

2.4.       Druhý krok

V druhém kroku Zákazník nastaví výši provize z vyrobených triček (dále jen „Provize“) a dále určí stanovený cíl, kterým je minimální počet prodaných triček (dále jen „Minimální počet triček“). Na základě těchto údajů je vypočtena prodejní cena jednoho trička a výše Provize za jedno tričko. Zákazník může dle aktuální nabídky Dodavatele nastavit více variant triček, které budou v kampani dostupné, jako například tílko, mikina, tričko s dlouhým rukávem apod.

2.5.       Třetí krok

Poslední krok tvorby trička spočívá v nastavení parametrů kampaně, jejímž prostřednictvím bude vytvořené tričko prezentováno na internetu. Pro zahájení kampaně a sdílení návrhu trička Zákazník uvede vlastní url adresu v doméně pro sdílení (dále jen „Stránky Zákazníka“). Dále Zákazník nastaví počet dní platnosti kampaně, tedy dobu, po kterou bude možné tričko rezervovat nebo vyrábět.

2.6.       Po dokončení třetího kroku je Zákazník přesměrován na veřejně dostupnou adresu, kterou zadal v rámci třetího kroku (dále jen „Dokončení návrhu“), kde si může prohlédnout návrh trička a současně má možnost nastavit sdílení návrhu trička na sociálních sítích. Na této adrese si rovněž lze tričko rezervovat, případně objednat, pokud dosud běží kampaň a bylo dosaženo Minimálního počtu triček.

2.7.       Po skončení kampaně má zájemce o tričko možnost obrátit se na Dodavatele, a to kliknutím na tlačítko „Stále mám zájem“. Dodavatel obratem zašle dotyčnému vyjádření za jakých podmínek je možno tričko získat.

 

3.  Uzavření a skončení smlouvy

3.1.       Předmětem smlouvy o využití služby QuickShirt.cz mezi Zákazníkem jako objednatelem a Dodavatelem je

i)         závazek Dodavatele za podmínek stanovených Zákazníkem v rámci služby QuickShirt.cz dodat zájemcům o pořízení trička (dále jen „Zájemci“) objednaná trička s originálním potiskem dle volby Zákazníka za podmínky, že bylo dosaženo Minimálního počtu triček. Zájemci svůj zájem o trička projevují odesláním závazné objednávky trička prostřednictvím Internetových stránek nebo Stránek Zákazníka; a současně

ii)        závazek Dodavatele uhradit Zákazníkovi Provizi za trička prodaná Zájemcům.

3.2.       Smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem o využití služby QuickShirt.cz je uzavřena v okamžiku Dokončení návrhu na Internetových stránkách.

3.3.       Pakliže nebude do skončení kampaně dosaženo Minimálního počtu triček, pohlíží se na smlouvu o využití služby QuickShirt.cz mezi Dodavatelem a Zákazníkem jako by byla skončena k poslednímu dni kampaně.

3.4.       Předmětem smlouvy o dodání trička mezi Zájemcem jako objednatelem a Dodavatelem je

i)         závazek Dodavatele v případě, že bude dosaženo Minimálního počtu triček zaslat tričko Zájemci jím závazně objednané tričko s originálním potiskem; a současně

ii)        závazek Zájemce uhradit Dodavateli prodejní cenu trička uvedenou na Internetových stránkách nebo Stránkách Zákazníka.

3.5.       Smlouva mezi Dodavatelem a Zájemcem je uzavřena okamžikem odeslání závazné objednávky Zájemcem prostřednictvím Internetových stránek nebo Stránek Zákazníka.

3.6.       Pakliže nebude do skončení kampaně dosaženo Minimálního počtu triček, pohlíží se na smlouvu mezi Dodavatelem a Zájemcem, jako by byla skončena k poslednímu dni kampaně.

3.7.       Zájemce-fyzická osoba má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 Občanského zákoníku.

3.8.       Zájemce bere na vědomí, že předmětem plnění Dodavatele dle těchto Podmínek je prodej nepotištěných triček dle vzorkovníku Dodavatele, který objednaná trička potiskne originálním designem vytvořeným v rámci služby QuickShirt.cz, přičemž provedením potisku triček Dodavatelem dochází k úpravě zboží podle přání spotřebitele ve smyslu § 1837 písm. d) Občanského zákoníku. V souladu s tímto ustanovením Zájemce není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodání potištěných triček bez udání důvodu dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku.

3.9.       V případě, že nebude postupováno dle bodu 3.8, zejména pokud budou Zájemci dodávána nepotištěná trička, má Zájemce právo odstoupit od smlouvy o dodání triček bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí triček, a to jednostranným oznámením v písemné formě doručeným na adresu sídla Dodavatele. Dodavatel Zájemci v takovém případě oproti dodání nepoužitých a nepoškozených triček vrátí částku ve výši ceny triček včetně souvisejících poplatků, daní a nákladů na dodání do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jako je od Zájemce přijal, ledaže se dohodnou jinak. Náklady na vrácení trička Dodavateli nese Zájemce. Výše nákladů vyplývá z aktuálního sazebníku České pošty. Zájemce nese náklady za vrácení trička i v případě, že zvolí jiný způsob doručení.

3.10.    Dodavatel je oprávněn se Zákazníkem nebo Zájemcem neuzavřít smlouvu na využití služby QuickShirt.cz nebo dodání trička v případě, že ze strany Zákazníka nebo Zájemce již v minulosti došlo ke zneužití služby QuickShirt.cz nebo závažnému porušení těchto Podmínek.

 

4.  Provize a cenové podmínky

4.1.       V případě, že do skončení kampaně nebude dosaženo Minimálního počtu triček, nedojde k zahájení výroby triček a současně Zákazníkovi nevzniká nárok na Provizi. O neúspěchu kampaně jsou Zákazník i Zájemci informováni emailem.

4.2.       Pakliže bude do skončení kampaně dosaženo Minimálního počtu triček, vzniká Zákazníkovi nárok na úhradu Provize. Provize bude Zákazníkovi uhrazena vždy do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončila kampaň. K úhradě Provize dojde bezhotovostním převodem na účet, který Zákazník sdělí Dodavateli v rámci tvorby návrhu trička. O odeslání úhrady Provize Dodavatel Zákazníka informuje emailem.

4.3.       V případě, že Zákazníkovi vznikne nárok na Provizi z triček prodaných po skončení kampaně, uhradí Dodavatel Zákazníkovi Provizi v příslušné výši nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl Zákazníkovi nárok na úhradu takové Provize.

4.4.       Při nákupu trička probíhá platba formou úhrady platební kartou přes internet nebo prostřednictvím služby GP Web pay, provozované Raiffeisenbank, a.s. Po výběru jedné z těchto možností je Zájemce přesměrován na platební bránu, jejímž prostřednictvím je provedena platba příslušnou formou. Při využití služby WebPay dojde k blokaci částky odpovídající prodejní ceně trička na účtu Zájemce. Blokace trvá nejdéle 28 dní. Tato částka bude stržena z účtu Zájemce, jakmile dojde k odeslání trička Zájemci. Pakliže nebude před skončením kampaně dosaženo Minimálního počtu triček, bude blokace částky na účtu Zájemce uvolněna.

 

5.  Podmínky dodání

5.1.       Podmínkou dodání objednaného trička Zájemci je dosažení Minimálního počtu triček v rámci kampaně. Pakliže se tak stane, je potisk triček zahájen do sedmi dnů od skončení kampaně. O této skutečnosti jsou Zákazník i Zájemci informováni emailem.

5.2.       Objednané tričko je Zájemci dodáno prostřednictvím České pošty, přičemž konkrétní způsob dodání volí Zájemce. Dodavatel tričko vyrobí a vyexpeduje do 10 dní. Náklady na dodání trička vyplývají z aktuálního sazebníku České pošty ke dni předání trička České poště k doručení.

5.3.       Lhůta pro dodání trička je počítána od okamžiku skončení kampaně a závisí na zvolené volbě způsobu doručení Českou poštou. Standardní doba doručení trička činí sedm až čtrnáct dnů po skončení kampaně nebo po učinění závazné objednávky Zájemcem po skončení kampaně.

5.4.       Dodavatel splní svou povinnost dodat objednaná trička Zájemci jejich předáním České poště. V tento okamžik současně dochází k přechodu nebezpečí vzniku škody na objednaném tričku na Zájemce. Dodavatel neodpovídá za případné nároky Zájemce související s poškozením nebo ztrátou objednaných triček v průběhu jejich dodání Zájemci, jež zajišťuje Česká pošta.

5.5.       V případě, že si Zájemce objednaná trička nevyzvedne, má Dodavatel nárok na náhradu škody ve výši marně vynaložených nákladů odpovídajících zejména poštovnému a balnému. Zájemce v takovém případě souhlasí s tím, že si Dodavatel ponechá částku ve výši prodejní ceny triček jako náhradu vynaložených nákladů. Dodavatel je oprávněn náhradu marně vynaložených nákladů dále vymáhat po Zájemci, pakliže výše těchto nákladů převyšuje prodejní cenu triček.

 

6.  Reklamace vad

6.1.       Po převzetí triček je Zájemce povinen dodržovat pokyny pro nakládání s textilem (praní, žehlení apod.). O povinnosti dodržovat pokyny výrobce pro nakládání s textilem je Zájemce povinen poučit osoby, kterým trička dále předává.

6.2.       Podrobnosti související s reklamací vad trička stanoví reklamační řád.

 

7.  Ochrana práv duševního vlastnictví

7.1.       Zákazník tímto výslovně prohlašuje a zavazuje se, že použitím jakýchkoliv značek, log, textů a jakýchkoliv jiných prvků, motivů, vzorů nebo objektů, které budou Zákazníkem poskytnuty nebo zpřístupněny Dodavateli v rámci využití služby QuickShirt.cz včetně navazující kampaně, nedojde k porušení právních předpisů České republiky či jiného státu, ani nedojde k porušení žádného právo třetí osoby dle právního řádu České republiky nebo jiného státu z takové ochrany vyplývající. Pokud však k porušení takového právního předpisu nebo práva dojde, odpovídá za toto porušení výhradně Zákazník. Dodavatel není odpovědný za toto porušení a nevznikají mu z tohoto porušení žádné závazky. Pakliže by takové závazky Dodavateli přesto vznikly, zavazuje se Zákazník Dodavateli nahradit v plné výši jakoukoliv škodu, újmu, nebo jakékoliv peněžité plnění, jež bude Dodavatel nucen v této souvislosti vynaložit, a to včetně souvisejících nákladů Dodavatele.

7.2.       Pokud bude mít Dodavatel podezření, že výše uvedená prohlášení Zákazníka nejsou pravdivá, nebo obsah kampaně případně způsob jejího vedení je v rozporu se zákonem nebo je vulgární, urážející či jinak nevhodný, je oprávněn využití služby QuickShirt.cz Zákazníkovi odepřít a pozastavit nebo zrušit probíhající kampaň. O této skutečnosti Dodavatel Zákazníka informuje.

7.3.       Zákazník prohlašuje a bere na vědomí, že vlastníkem veškerých majetkových práv ke kampani v souvislosti s využitím služby QuickShirt.cz je Dodavatel.

7.4.       Zákazník uděluje Dodavateli časově a místně neomezený souhlas se zveřejněním veškerých materiálů, zejména textů, obrázků, fotografií, apod., použitých Zákazníkem v souvislosti s využitím služby QuickShirt.cz. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn tento souhlas Dodavateli udělit a v případě, že se ukáže, že tento souhlas nebyl oprávněn udělit, zavazuje se odstranit nebo kompenzovat veškeré negativní důsledky z tohoto pro Dodavatele plynoucí.

7.5.       Zákazník současně uděluje Dodavateli časově neomezenou výhradní licenci k veškerým výsledkům tvůrčí duševní činnosti (dále jen „Dílo“), jež Zákazník použije nebo jinak zpřístupní Dodavateli v rámci využití služby QuickShirt.cz, resp. uděluje Dodavateli právo jakkoliv využít, disponovat, zcizit, zatížit nebo jinak nakládat s majetkovými právy k Dílu, a to na dobu omezenou trváním majetkových práv k Dílu. Licence k Dílu se výslovně poskytuje za úplatu, přičemž cena za poskytnutí Díla je zahrnuta v Provizi. V případě, že nebude dosaženo Minimálního počtu triček, sjednává se licence k Dílu jako bezúplatná. Dodavatel přitom není oprávněn licenci k Dílu využít. Dodavatel je dále oprávněn licenci k Dílu jako celek nebo její část poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž Zákazník s tímto souhlasí a výslovně nežádá, aby byl o tomto postoupení informován. Dodavatele je výslovně oprávněn Dílo užít v původní, zpracované, či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v rozsahu neomezeném, včetně práva je rozmnožit nebo jej spojit s jiným dílem.

 

8.  Osobní údaje

8.1.       Zákazník i Zájemce, případně další osoby, jež poskytnou za podmínek vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, své osobní údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, číslo bankovního účtu) Dodavateli (dále jen „Subjekty údajů“) tímto poskytnutím projevují svůj souhlas s:

i)         poskytnutím, automatizovaným zpracováním a uchováním svých osobních údajů Dodavatelem, a to pro účely poskytnutí plnění Dodavatelem dle služby QuickShirt.cz a těchto Podmínek a pro marketingové účely Dodavatele, zejména zasílání marketingových a obchodních sdělení;

ii)        zasíláním marketingových a obchodních sdělení formou emailu nebo sms Dodavatelem, případně jeho obchodními partnery, pakliže jim budou osobní údaje Subjektů údajů v souladu s platnými právními předpisy postoupeny;

iii)       přiřazením dalších osobních údajů k výše uvedeným údajům, pakliže tyto osobní údaje Subjekty údajů Dodavateli dodatečně sdělí.

8.2.       Výše uvedený souhlas Subjekty údajů udělují na dobu nejdéle deseti let, není-li do té doby vzat zpět nebo není-li nadále nutné, aby Dodavatel osobní údaje Subjektů údajů zpracovával.

8.3.       Dodavatel tímto informuje jednotlivé Subjekty údajů o jejích právech, zejména o

i)         dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a právu souhlas kdykoliv vzít zpět, a to písemným odvoláním souhlasu adresovaným Dodavateli;

ii)        právu přístupu ke svým osobním údajům, jež Dodavatel zpracovává;

iii)       právu požádat Dodavatele o informaci nebo o vysvětlení ke způsobu zpracování svých osobních údajů nebo požádat o opravu nesprávně uvedených osobních údajů;

iv)       při porušení zákona, nebo pakliže se příslušný Subjekt údajů domnívá, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dochází k porušení zákona, se obrátit na příslušné orgány veřejné moci se žádostí o zajištění nápravy;

v)        právu požadovat aby Dodavatel v případě porušení zákona odstranil vadný stav, zejména aby provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci příslušných osobních údajů;

vi)       možnosti kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a zasláním odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v písemné formě na adresu sídla Poskytovatele.

 

9.  Závěrečná ustanovení

9.1.       Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o každé překážce, která by jakýmkoliv způsobem mohla nepříznivě ovlivnit poskytování plnění dle služby QuickShirt.cz Dodavatelem Zákazníkovi nebo Zájemci.

9.2.       Dodavatel si vyhrazuje právo Podmínky v případě potřeby měnit. Takové změny včetně data jejich účinnost Dodavatel zveřejní na Internetových stránkách, a to minimálně měsíc před účinností nových obchodních podmínek s tím, že nové obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny obchodní případy uzavřené po nabytí jejich účinnosti.

9.3.       Dodavatel, Zákazník i Zájemce výslovně sjednávají, že pro účely Podmínek se za jednání učiněné v písemné formě považuje i jednání učiněné prostřednictvím emailu, internetových stránek nebo obdobných forem elektronické komunikace na dálku.

9.4.       Dodavatel, Zákazník i Zájemce se výslovně dohodli, že všechny spory, které vzniknou v souvislosti s využitím služby QuickShirt.cz budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností podle českého práva v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

9.5.       Smluvní vztahy mezi Dodavatelem, Zákazníkem a Zájemcem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

9.6.       Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1.1.2015

 
Zavřít