Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

Reklamační řád

1.  Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1.       Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) vydává společnost QuickShirt CZ s.r.o., IČ [044 22 074], se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247430 (dále jen „Prodávající“). Reklamační řád upravuje záruku na zboží a záruku za jakost v dodavatelsko-odběratelských vztazích v oblasti prodeje zboží a služeb mezi Prodávajícím jako dodavatelem a provozovatelem internetových stránek www.quickshirt.cz (dále jen „Internetové stránky“) a zákazníky Prodávajícího jako kupujícími, pokud jde o zboží, jež bylo zákazníky závazně objednáno prostřednictvím Internetových stránek.

Prodávající:

QuickShirt CZ s.r.o., IČ [044 22 074], se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247430

Internetový obchod www.quickshirt.cz

tel.: +420 212 246 946

email: podpora@quickshirt.cz

1.2.       Reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi Prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé (dále jen „Kupující“). Reklamační řád upravuje práva a povinnosti pro kupující, kteří výlučněKupující vystupují ve vztazích s Prodávajícím výlučně jako spotřebitelé ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.").

1.3.       Vztahy upravené Reklamačním řádem se dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

2.  Záruční podmínky

2.1.       Prodávající poskytuje Kupujícímu na všechny dodané výrobky záruku za jakost v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, platnou ode dne okamžiku doručení zboží Kupujícímu (dále jen „Záruční doba“). U řady výrobků Premium je Záruční doba doživotní. Délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou byla vada reklamovaného zboží posuzována Prodávajícím, pakliže se jednalo o oprávněnou reklamaci.

2.2.       Reklamaci v Záruční době nelze uplatnit, pokud

a)        Kupující převezme poškozenou zásilku od smluvního doručovatele, poškození je v takovém případě třeba reklamovat přímo u doručovatele;

b)        vypršela Záruční doba přede dnem uplatnění reklamace;

c)        vada zboží spočívá v opotřebení způsobeným jeho obvyklým užíváním s přihlédnutím k vlastnostem zboží;

d)        vada spočívá v zásahu třetí osoby nebo vyšší moci (přírodní živly, apod.);

e)        došlo k nedodržení nebyla dodržena řádná péče o zboží dle pokynů zacházení se zbožím stanovených výrobcem výrobce zboží či Prodávajícím Prodávajícího;

f)         vada byla způsobena nadměrným nebo nevhodným užíváním (např. mechanické opotřebení způsobené nevhodným zacházením) či zanedbáním péče o zboží (např. zničení potisku žehličkou).

 

3.  Nárok Kupujícího

3.1.       V případě, že zboží při převzetí Kupujícím má vadu, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranil vadu zboží anebo poskytl Kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, může Prodávající dodat to, co ze zboží chybí. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

3.2.       Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku s uvedením data prodeje výrobku, o jaký výrobek se jedná a za jakou cenu byl výrobekvýrobku, spolu s identifikačními údaji Prodávajícího obsahujícími obchodní firmu(firma Prodávajícího a jeho, adresa sídla, identifikační číslo.).

3.3.       Na žádost Kupujícího spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list není automaticky součástí dodávky). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu spotřebiteli doklad (fakturu) o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list.(fakturu).

 

4.  Vyřízení reklamace

4.1.       Případnou vadu zboží Kupující uplatní u Prodávajícího odesláním emailu s identifikací příslušné objednávky (číslem daňového dokladu) a popisem vady na adresu zákaznické podpory Prodávajícího podpora@quickshirt.cz.

4.2.       Prodávající kontaktuje Kupujícího do 24 hodin od okamžiku doručení emailu, kterým Kupující uplatnil vadu zboží.

4.3.       Pokud bude reklamace Prodávajícím uznána a hodnota reklamovaného zboží nepřesáhne 1.000,- Kč vč. DPH, není potřeba zasílat zboží k posouzení Prodávajícímu. Náprava bude sjednána dle volby Kupujícího nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Prodávajícího o vyřízení reklamace formou (i) zaslání nového zboží nebo (ii) vrácením finanční částky odpovídající kupní ceně za zboží na bankovní účet sdělený Prodávajícím.

4.4.       Pokud nebude reklamace Prodávajícím zamítnuta a hodnota reklamovaného zboží přesáhne 1.000,- Kč vč. DPH, je k úspěšnému uplatnění reklamace zapotřebí, aby Kupující zaslal reklamované zboží Prodávajícímu k odbornému posouzení. Prodávající se k reklamaci vyjádří nejpozději do 48 hodin od doručení veškerého reklamovaného zboží do provozovny Prodávající Prodávajícího v Žatci na adrese: [QuickShirt CZ s.r.o., IČ [044 22 074], se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1].. Náprava bude sjednána dle volby Kupujícího nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Prodávajícího o vyřízení reklamace formou (i) zaslání nového zboží nebo (ii) vrácením finanční částky odpovídající kupní ceně za zboží na bankovní účet sdělený Prodávajícím.

4.5.       V případě vyřízení reklamace zasláním nového zboží výslovně nedochází k novému započetí běhu Záruční doby od dodání nového zboží.

4.6.       Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

4.7.       V případě oprávněné reklamace má Kupující právo požadovat úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující právo požadovat úhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s odstoupením.

4.8.       Pokud se reklamace ukáže jako neoprávněná a Prodávající ji zamítne, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady, které mu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly.

 

5.  Závěrečná ustanovení

5.1.       Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 20.9.2015.

 
Zavřít