Obchodní podmínky

1.  Předmět a působnost obchodních podmínek

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti provozovatele internetových stránek www.quickshirt.cz (dále jen „Internetové stránky“), kterým je společnost QuickShirt CZ s.r.o., IČ [044 22 074], se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247430 (dále jen „Dodavatel“) a jeho zákazníků v souvislosti se službami poskytovanými Dodavatelem prostřednictvím internetových stránek www.quickshirt.cz (dále jen „služba QuickShirt.cz“).

1.1.  Zákazníkem - objednatelem služby QuickShirt.cz může být libovolná fyzická či právnická osoba (dále jen „Zákazník“). Zákazník - fyzická osoba má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“): „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná."

1.2.  V případě, že se Dodavatel se Zákazníkem dohodnou písemně na úpravě vzájemných práv a povinností odlišně od Podmínek, má aplikace takové úpravy přednost před Podmínkami.

1.3.  Nebude-li mezi Dodavatelem a Zákazníkem ujednáno jinak, řídí se Podmínky platným a účinným právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

 

2.  Pravidla využití služby QuickShirt.cz

2.1.  Prostřednictvím Internetových stránek Dodavatel nabízí službu spočívající v možnosti Zákazníků navrhnout si vlastní design potisku na trička, polotrička, mikiny, plátěné tašky apod. (dále jen „textil“) a nechat si na vybraný textil tento design potisknout a dodat na zakázku (dále jen „zakázka“).

2.2.  K využití služby QuickShirt.cz je zapotřebí na internetových stránkách provést čtyři jednoduché kroky, spočívající ve (i) výběru textilu, na který bude chtít Zákazník svůj potisk nechat natisknout, (ii) nahrání (uploadu) vlastních tiskových dat a/nebo přidání textu přímo v designeru služby QuickShirt.cz a rozmístění těchto potisků v rámci ohraničené tiskové plochy tak, jak si to Zákazník bude přát potisknout (dále jen „Design“), (iii) kontrola a potvrzení předvýrobní korektury ve formátu .pdf, zejména rozmístění a velikosti potisků na zvoleném textilu, podle které Dodavatel zakázku vyrobí a dodá zákazníkovi. V posledním kroku objednávky na stránce formuláře ještě zákazník doplní své základní kontaktní údaje, aby mu Dodavatel zakázku mohl doručit externím dopravcem dle výběru Zákazníka, (iv) zaplatit zakázku přes zabezpečenou platební bránu GoPay nebo na fakturu zaslanou emailem.

3.  Uzavření a skončení smlouvy

3.1.  Předmětem smlouvy o využití služby QuickShirt.cz mezi Zákazníkem jako objednatelem a službou QuickShirt.cz jako Dodavatelem je

i)  závazek Dodavatele za podmínek stanovených Zákazníkem v rámci služby QuickShirt.cz dodat Zákazníkovi objednaný textil s originálním potiskem dle návrhu zákazníka na stránce designéru služby QuickShirt.cz a který je vygenerován v předvýrobní korektuře, kterou si před zaplacením objednávky Zákazník zkontroluje (a může si ji i stáhnout na stránce Designéru a na stránce Formuláře) před vstupem do platební brány GoPay. Zároveň mu je korektura poslána společně s fakturou na emailovou adresu zadanou na stránce Formuláře.

3.2.  Smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem o využití služby QuickShirt.cz je uzavřena v okamžiku úhrady objednávky v platební bráně GoPay u objednávek vytvořených na stránkách www.QuickShirt.cz nebo písemným potvrzením v emailu na adresu podpora@quickshirt.cz nebo jiné emailové adrese končící @quickshirt.cz.

3.3.  Zákazník bere na vědomí, že předmětem plnění Dodavatele dle těchto Podmínek je prodej nepotištěného textilu dle online vzorkovníku Dodavatele, který objednaný textil potiskne originálním designem vytvořeným v rámci služby QuickShirt.cz nebo zasláním na email Dodavatele, přičemž provedením potisku textilu Dodavatelem dochází k úpravě zboží podle přání spotřebitele ve smyslu § 1837 písm. d) Občanského zákoníku. V souladu s tímto ustanovením Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodání potištěného textilu bez udání důvodu dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku.

3.4.  V případě, že nebude postupováno dle bodu 3.8, zejména pokud bude Zákazníkovi dodán textil s potiskem neodpovídajícím předvýrobní korektuře, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy o dodání textilu bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zakázky, a to jednostranným oznámením v písemné formě doručeným na adresu sídla Dodavatele. Dodavatel Zákazníkovi v takovém případě oproti dodání nepoužitého a nepoškozeného textilu vrátí částku ve výši ceny zakázky včetně souvisejících poplatků, daní a nákladů na dodání do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jako je od Zákazníka přijal, ledaže se dohodnou jinak. Náklady na vrácení textilu Dodavateli nese Zákazník. Zákazník nese náklady za vrácení textilu.

3.5.  Dodavatel je oprávněn se Zákazníkem neuzavřít smlouvu na využití služby QuickShirt.cz nebo dodání textilu v případě, že ze strany Zákazníka již v minulosti došlo ke zneužití služby QuickShirt.cz nebo závažnému porušení těchto Podmínek.

 

4.  Podmínky dodání

4.1.  Podmínkou dodání objednaného textilu Zákazníkovi je úhrada v platební bráně GoPay nebo úhrada zaslané faktury emailem.

4.2.  Objednaná zakázka je Zákazníkovi dodána prostřednictvím České pošty, kurýra DPD, nebo si ji zákazník může osobně vyzvednout na předem domluvené adrese, přičemž konkrétní způsob dodání volí Zákazník. Dodavatel textil potiskne a vyexpeduje do 10 pracovních dní od přijaté platby za Zakázku. Náklady na dodání zakázky vyplývají z aktuálního sazebníku na stránce Formuláře služby QuickShirt.cz ke dni objednání zakázky.

4.3.  Lhůta pro dodání textilu je počítána od okamžiku přijetí platby, přičemž pokud je platba uhrazena přes platební bránu GoPay, úhrada je připsána okamžitě bez ohledu na zvolenou metodu platby. Doba dodání závisí na vybrané rychlosti dodání Zákazníkem, kterou ovlivňuje aktuální kapacita výroby a vybraný textil, jehož dodací lhůty jsou různé.

4.4.  Dodavatel splní svou povinnost dodat objednaný textil Zákazníkovi předáním Dopravci. V  okamžik převzetí zakázky Zákazníkem od Dopravce současně dochází k přechodu nebezpečí vzniku škody na objednaném textilu na Zákazníka. Dodavatel neodpovídá za případné nároky Zákazníka související s poškozením nebo ztrátou objednaného textilu po převzetí zakázky Zákazníkem.

4.5.  V případě, že si Zákazník objednaný textil nevyzvedne, má Dodavatel nárok na náhradu škody ve výši marně vynaložených nákladů odpovídajících zejména textilu a aplikaci potisku, balnému a dopravě. Zákazník v takovém případě souhlasí s tím, že si Dodavatel ponechá částku ve výši předem stanovené prodejní ceny zakázky jako náhradu vynaložených nákladů. Dodavatel je oprávněn náhradu marně vynaložených nákladů dále vymáhat po Zákazníkovi, pakliže zakázka byla Zákazníkovi dodána dříve, než Dodavatel obdržel platbu.

 

6.  Reklamace vad

5.1.  Po převzetí textilu je Zákazník povinen dodržovat pokyny pro nakládání s textilem (praní, žehlení apod.).

5.2.  Podrobnosti související s reklamací vad textilu a potisku stanoví Reklamační řád dostupný na stránkách služby QuickShirt.cz.

 

7.  Ochrana práv duševního vlastnictví

6.1.  Zákazník tímto výslovně prohlašuje a zavazuje se, že použitím jakýchkoliv značek, log, textů, registrovaných ochranných známek a jakýchkoliv jiných prvků, motivů, vzorů nebo objektů, které budou Zákazníkem poskytnuty nebo zpřístupněny Dodavateli v rámci využití služby QuickShirt.cz nebo zasláním na email jako tisková data v rámci zakázky, nedojde k porušení právních předpisů České republiky či jiného státu, ani nedojde k porušení žádného práva třetí osoby dle právního řádu České republiky nebo jiného státu z takové ochrany vyplývající. Pokud však k porušení takového právního předpisu nebo práva dojde, odpovídá za toto porušení výhradně Zákazník. Dodavatel není odpovědný za toto porušení a nevznikají mu z tohoto porušení žádné závazky. Pakliže by takové závazky Dodavateli přesto vznikly, zavazuje se Zákazník Dodavateli nahradit v plné výši jakoukoliv škodu, újmu, nebo jakékoliv peněžité plnění, jež bude Dodavatel nucen v této souvislosti vynaložit, a to včetně souvisejících nákladů Dodavatele.

6.2.  Pokud bude mít Dodavatel podezření, že výše uvedená prohlášení Zákazníka nejsou pravdivá, nebo obsah tiskových dat je v rozporu se zákonem nebo je vulgární, urážející či jinak nevhodný, je oprávněn využití služby QuickShirt.cz Zákazníkovi odepřít a smlouvu se Zákazníkem neuzavřít. O této skutečnosti Dodavatel Zákazníka informuje. Pokud již zákazník Zakázku uhradil pomoci platební brány GoPay, tak Dodavatel Zákazníka informuje a neprodleně mu vrátí celou platbu zpět v rámci refundace možné v platební bráně GoPay.

6.3.  Zákazník současně uděluje Dodavateli časově neomezenou licenci k veškerým výsledkům tvůrčí duševní činnosti (dále jen „Dílo“), jež Zákazník vytvoří nebo jinak zpřístupní Dodavateli v rámci využití služby QuickShirt.cz, resp. uděluje Dodavateli právo využít dílo k potisku na textil vybraný Zakázníkem v rámci Zakázky, a to na dobu omezenou trváním majetkových práv k Dílu. Tato licence v rámci Zakázky objednané Zákazníkem je bezúplatná. Dodavatel přitom není oprávněn licenci k Dílu využít. Dodavatel je dále oprávněn licenci k Dílu jako celek nebo její část poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž Zákazník s tímto souhlasí a výslovně nežádá, aby byl o tomto postoupení informován. Dodavatele je výslovně oprávněn Dílo užít v původní, zpracované, či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v rozsahu neomezeném, včetně práva je rozmnožit nebo jej spojit s jiným dílem dle požadavků Zákazníka.

 

8.  Osobní údaje

7.1.  Zákazník, případně další osoby, jež poskytnou za podmínek vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, své osobní údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu doručení zakázky, telefonní číslo, emailovou adresu) Dodavateli (dále jen „Subjekty údajů“) tímto poskytnutím projevují svůj souhlas s:

i)  poskytnutím, automatizovaným zpracováním a uchováním svých osobních údajů Dodavatelem, a to pro účely poskytnutí plnění Dodavatelem dle služby QuickShirt.cz a těchto Podmínek a pro marketingové účely Dodavatele, zejména zasílání marketingových a obchodních sdělení formou emailu, pokud s tím Zákazník souhlasí prostřednictvím emailu nebo na stránce Formuláře před dokončením Zakázky v rámci služby QuickShirt.cz;

ii)  kontaktování kurýrem Dopravce z důvodu doručení Zakázky.

iii)  přiřazením dalších osobních údajů k výše uvedeným údajům, pakliže tyto osobní údaje Subjekty údajů Dodavateli dodatečně sdělí.

7.2.  Výše uvedený souhlas Subjekty údajů udělují na dobu nejdéle deseti let, není-li do té doby vzat zpět nebo není-li nadále nutné, aby Dodavatel osobní údaje Subjektů údajů zpracovával.

7.3.  Dodavatel tímto informuje jednotlivé Subjekty údajů o jejích právech, zejména o

i)  dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a právu souhlas kdykoliv vzít zpět, a to písemným odvoláním souhlasu adresovaným Dodavateli;

ii)  právu přístupu ke svým osobním údajům, jež Dodavatel zpracovává;

iii)  právu požádat Dodavatele o informaci nebo o vysvětlení ke způsobu zpracování svých osobních údajů nebo požádat o opravu nesprávně uvedených osobních údajů;

iv)  při porušení zákona, nebo pakliže se příslušný Subjekt údajů domnívá, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dochází k porušení zákona, se obrátit na příslušné orgány veřejné moci se žádostí o zajištění nápravy;

v)  právu požadovat aby Dodavatel v případě porušení zákona odstranil vadný stav, zejména aby provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci příslušných osobních údajů;

vi)  možnosti kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a zasláním odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v písemné formě na adresu sídla Poskytovatele.

 

9.  Závěrečná ustanovení

8.1.  Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o každé překážce, která by jakýmkoliv způsobem mohla nepříznivě ovlivnit poskytování plnění dle služby QuickShirt.cz Dodavatelem Zákazníkovi.

8.2.  Dodavatel si vyhrazuje právo Podmínky v případě potřeby měnit. Takové změny včetně data jejich účinnosti Dodavatel zveřejní na stránkách služby QuickShirt.cz, a to minimálně měsíc před účinností nových obchodních podmínek s tím, že nové obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny obchodní případy uzavřené po nabytí jejich účinnosti.

8.3.  Dodavatel a Zákazník výslovně sjednávají, že pro účely Podmínek se za jednání učiněné v písemné formě považuje i jednání učiněné prostřednictvím emailu, internetových stránek nebo obdobných forem elektronické komunikace na dálku.

8.4.  Dodavatel a Zákazník se výslovně dohodli, že všechny spory, které vzniknou v souvislosti s využitím služby QuickShirt.cz budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností podle českého práva v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

8.5.  Smluvní vztahy mezi Dodavatelem, Zákazníkem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

9.6.  Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1.1.2018